HLAVNÍ > GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.
Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Martin Kopecký
IČO: 15617777
Čáslavská 242
538 03 Heřmanův Městec
Registrován u Obecního živnostenského úřadu MÚ Chrudim, č.j.: 360304-8132, jako fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Dále jen "Správce".

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dodavatelé některých služeb, jako například dodavatelé cloudových, IT nebo webhostingových služeb. Případně další dodavatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Osobní údaje mohou být pro zajištění níže popsaných účelů zpracovávány kromě správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje), ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

• Plnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme naše služby nebo produkty. Tato smlouva nemusí být uzavřena písemně. Kontaktování kvůli odpovědím na Vaše dotazy a Vaše požadavky pro účely případného uzavření a následného splnění smlouvy, a vyřízení Vašich objednávek.
• Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných platných právních předpisů. Zejména se jedná o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele atd.
• Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, správě pohledávek, k soudnímu, správnímu, či jinému řízení apod., k zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy, pro splnění naší právní povinnosti a v rámci našeho oprávněného zájmu, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu.
K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   Vaše osobní údaje získáváme, pokud:
• nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
• si objednáte službu na našich webových stránkách,
• nám pošlete poptávku na naše služby (e-mailem, písemně apod.),
• s námi uzavřete smlouvu,
• nám údaje sami poskytnete osobně, e-mailem, telefonicky, písemně nebo jiným způsobem.

   Zpracováváme tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení, titul,
• telefonní číslo,
• e-mailová adresa,
• místo trvalého pobytu, poštovní adresa, adresa místa, kde máme splnit smlouvu,
• datum narození, příp. číslo občanského průkazu,
• veškeré další osobní údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do e-mailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách, či nám je sdělíte jiným způsobem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči Vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako správce Vašich osobních údajů.

Nikdy neshromažďujeme ani nezpracováváme Vaše citlivé údaje, kterými jsou např. osobní údaje o Vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Při naší činnosti neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným osobám, s výjimkou osob, které pro nás tyto údaje na základě smlouvy a pro účely splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro splnění naší zákonné povinnosti zpracovávají, jako jsou účetní, daňoví poradci, advokáti, osoby, které plní smlouvu nebo její část naším jménem, poskytovatelé serverové, webové nebo jiné informačně technologické služby. Naši zaměstnanci ví, že musí chránit Vaše osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí (ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám). Naši dodavatelé ví, že musí chránit Vaše osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí (ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, ať již jsou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě, jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou dále chráněny i prostřednictvím dalších vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování Vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů, a jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, zejména na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích Vašich osobních údajů, právo od nás tyto údaje získat, právo na jejich přenositelnost, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, resp. doplnění a právo na jejich omezení nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování. Veškerá tato svá práva můžete u nás uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla nebo i elektronicky na e-mailovou adresu info@bazenykopecky.cz.

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu. K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou ke splnění smlouvy a k uplatnění nároků z ní vyplývajících, nejdéle však po dobu 10 let od splnění smlouvy, pokud nám z právních předpisů nevyplývá povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu delší. Pokud nám ke zpracování Vašich osobních údajů nebude již svědčit žádný zákonný důvod, Vaše osobní údaje řádně zlikvidujeme.

POVINNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je zákonným požadavkem.

COOKIES

Cookies nejsou těmito stránkami využívány, nejsou nijak dále zpracovávány. Jejich vznik a použití je dáno pouze jejich nastavením ve Vámi používaném webovém prohlížeči. I použití tlačítka Souhlasím by znamenalo uložit jej do cookies a testovat je - tak by došlo k jejich používání, což by bylo v rozporu s větou první. Na těchto stránkách není poskytován prostor pro zobrazování reklamy jiných subjektů.

NAHORU


BAZÉNY KOPECKÝ - rychlé odkazy, aneb co kde najdete:

HLAVNÍ
FOTOGALERIE
BAZÉNY - přehled typů
   Betonový bazén z těžké fólie DLW - DW
   Plastový bazén, polypropylenový a laminátový bazén
   Fóliový bazén, bazén s fóliovou vložkou
   Keramický bazén
   Bazén s keramickými obklady
   Nerezový bazén
   Bazén z vítkovických plechů 
PÍSKOVÁ FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY
ÚPRAVA VODY A CHEMIE
ZAKRYTÍ A ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
BAZÉNOVÝ SERVIS
AKCE, SLEVY
REKONSTRUKCE BAZÉNU, OPRAVA BAZÉNU
GDPR - Zpracování osobních údajů: Zde se nacházíte.

NAHORU

Design by KOUKOL © 2022
Všechny informace a fotografie na webových stránkách mají informativní charakter a jsou nezávazné.
Veškerý obsah tohoto webu včetně fotogalerie, textů a informací je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu provozovatele stránek firmy Ing. Martin Kopecký je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem!